Jaarverslag 2013

Cijfers

6 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

6.1 Algemeen

De totale hoeveelheid afgedane zaken door de Rechtspraak nam in 2013 met 2% toe, tot ruim 1,7 miljoen zaken, zoals te zien is in tabel 2. Hiermee is een einde gekomen aan de daling in de afgelopen twee jaar.

Hoewel het totaal aantal in 2013 afgehandelde zaken met 2% toenam, is – vertaald naar werklast – het gewogen volume afgehandelde zaken niet toegenomen (-1%), zoals blijkt uit tabel 3. Dit verschil in ontwikkeling tussen de werklast en het ongewogen zaakvolume, kwam doordat er minder relatief zware zaken waren en meer relatief lichte zaken. Het aandeel afgehandelde kantonzaken nam bijvoorbeeld sterk toe en dat zijn rechtspraakbreed gezien de minder bewerkelijke zaken. En binnen enkele zaaksgroepen, zoals binnen de kantonzaken, nam het aandeel lichtere zaken toe.

In 2013 is de werkvoorraad1 in lichte mate opgelopen, met 3% van het instroomvolume, te zien in tabel 4. Er was vooral sprake van een voorraadtoename bij Mulderzaken en bij familiezaken bij kanton en bij belastingzaken in hoger beroep. Voorraadverkleining werd vooral behaald bij vreemdelingenzaken en handelszaken in hoger beroep, belastingzaken in hoger beroep en bij het CBb.

Een klein deel van de voorraadtoename valt toe te schrijven aan enig productieverlies ten gevolge van de reorganisatie in verband met de herziening gerechtelijke kaart. De precieze omvang hiervan is echter niet vast te stellen.

1De voorraad onderhanden werk en zaken die wachten op behandeling; een onderscheid daarin is niet te maken.