Jaarverslag 2013

Cijfers

4 Instroomontwikkeling

4.3 De bestuurssectoren van de rechtbanken

De instroom van ruim 109.000 zaken bij de bestuurssectoren van de rechtbanken was enigszins lager dan in 2012. Een afname van vreemdelingenzaken met 18% en van be­lastingzaken met 2% stond tegenover een toename van reguliere bestuurszaken met 8%.

De instroom reguliere bestuurszaken nam in 2013 met 8% toe van 45.700 naar 49.200. Binnen deze groep zaken is het beeld wisselend; ambtenarenzaken -24%, bouwgerelateerde zaken 11%, bijstandszaken 15% en sociale verzekeringszaken 5%. Het aantal zaken aangaande de Wet werk en bijstand is opnieuw zeer sterk toegenomen (+22%). Ook zaken aangaande de Werkloosheidswet namen toe. Verder is sterke toename (+3.000 zaken) van het aantal zaken over de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zichtbaar. Dit houdt vooral verband met verkeersovertredingen.

Het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken nam als gezegd met liefst 18% af tot circa 33.000. Vooral bewaringszaken namen af. Een groot gedeelte van de asielinstroom bij de IND bestaat uit asielaanvragen van vreemdelingen met de Somalische en de Syrische nationaliteit. De zorgwekkende situatie in Syrië leidt tot een stijgend aantal asielaanvragen. Bij de Somaliërs is een tegengestelde tendens te zien. Voor deze twee nationaliteiten geldt dat relatief veel aanvragen worden ingewilligd door de IND, waardoor geen beroepen bij de vreemdelingenrechter volgen.

Bij belastingzaken was bij de rechtbank in 2013 sprake van een geringe instroomafname met 2% tot circa 27.000 zaken. Rijksbelastingzaken namen in aantal af en belasting­zaken van lagere overheden namen toe.

De afname was geconcentreerd bij zaken over transport- en vervoergerelateerde belastingen1 welke in 2012 een tijdelijke piek vertoonden. Ook het aantal belasting­zaken over Inkomstenbelasting nam af (-3%). Zaken die te maken hadden met de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) namen licht toe (+3%).

1Belasting personenauto’s en motorrijwielen (BPM).