Jaarverslag 2013

Cijfers

4 Instroomontwikkeling

4.2 De civiele sector van de rechtbanken

Bij de civiele sector van de rechtbanken bleef het aantal aangebrachte zaken in totaal constant op ongeveer 310.000. Het gaat hier om civiele procedures (familiezaken, handelszaken inclusief de behandeling van insolventies en presidentrekesten) in eerste aanleg, exclusief de zaken die door de kantonrechter worden behandeld.

Het aantal familierechtelijke procedures bleef gelijk aan 2011 en 2012, rond de 190.000. De instroom van scheidingszaken, levensonderhoud en BOPZ-zaken vertoonde een groei van rond de 5%. Verzoeken tot ondertoezichtstelling namen 3% af en rekesten over uithuisplaatsing liepen zelfs met 11% terug.

Het aantal handelszaken (bodemzaken en kort gedingen) in de civiele sector nam licht af met 2% van 99.200 naar 97.500. Met handelszaken worden niet-familierechtelijke civiele procedures bedoeld, zoals over koop of letselschade. De voortdurende gevolgen van de economische crisis zijn in 2013 opnieuw zichtbaar in de toename van het aantal faillissementen, met ongeveer 8%, tot de recordhoogte van 13.200. In 2013 werden 12.300 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, wat voor het tweede jaar op rij een daling inhoudt van 11%. Het aantal dwangakkoorden en moratoria schuldsanering nam wel sterk toe. Deze zaken vormen een onderdeel van het minnelijke traject voorafgaand aan een eventuele schuldsanering (in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en komen voor sinds een wetswijziging per 1 januari 2008. Sindsdien is het aantal meer dan verdrievoudigd, van 1.300 in 2008 tot 4.100 in 2013.

De instroom van de zogenoemde presidentrekesten namen voor het eerst sinds een gestage afname vanaf 2009, weer toe met 3%.