Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1 Herziening gerechtelijke kaart

In 2013 is de gerechtelijke indeling in Nederland veranderd. Per 1 januari trad de Wet Herziening Gerechtelijke kaart in werking en per 1 april de motie Beuving1. Vanaf dat moment bestaan er 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Na een zorgvuldige voorbereiding zijn de gerechten in 2013 gereorganiseerd; sommige zijn gefuseerd, de organisatiestructuur is veranderd, locaties zijn gesloten, het aantal bestuurders is verkleind en de reglementen zijn aangepast. Ook zijn alle benodigde IT-aanpassingen doorgevoerd.

Er zijn sinds 2013 minder gerechten en minder bestuurders per gerecht. Het aantal bestuurders is afgenomen tot 49 voor 17 gerechten. Tijdens de reorganisatie hebben de gerechten gezorgd voor de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur die is ingericht met afdelingen en/of teams, ingedeeld naar rechtsgebied of soms ook naar thema. Daarbinnen worden uniforme werkprocessen gehanteerd.

1Motie Beuving c.a., Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 32 891, G.