Jaarverslag 2013

Cijfers

4 Instroomontwikkeling

4 Instroomontwikkeling

In 2013 stroomden bijna 1,8 miljoen zaken in bij de gerechten1. Voor het eerst sinds 2009 is de totale zaaksinstroom2 bij de Rechtspraak weer toegenomen; in 2013 met 3%. De absolute toename deed zich vooral voor bij kanton, en dan specifiek bij de familierechtelijke zaken rond bewindvoering en de zogenoemde Mulderzaken waarin gijzeling wordt gevorderd. Rechtszaken bij de bestuursrechter en in appel belasting­zaken namen ook toe. Een sterke instroomafname was zichtbaar van handelszaken kanton, vreemdelingenzaken en overtredingszaken.

De instroomontwikkelingen verschilden nogal per sector, zoals hieronder wordt beschreven en bijgaande figuur laat zien. Meer detail is te zien in tabel 1 aan het einde van de paragraaf.

1Een klein deel van de instroom en productie valt buiten de gepresenteerde overzichten. Het betreft de bijzondere kamers, megazaken, commissies van toezicht en tuchtrecht en het werk van de rechtercommissaris strafzaken.
2Vanaf 2011 tellen de zogenaamde akten en verklaringen bij de sector kanton niet meer mee. In de tabellen en de analyses zijn daarom de akten en verklaringen in alle jaren niet meermeegenomen.