Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1.4 Kernwaarden

Wat door de herziening niet is veranderd is de onverminderde aandacht voor de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit.

In 2013 zijn integriteitsmaatregelen geformuleerd. De eerste lichting aanbevelingen daarover ziet op het instellen van een lokale integriteitscommissie, het aanwijzen van een bestuurlijk portefeuillehouder integriteit, de instelling van landelijk overleg over integriteit en de instelling en toerusting van vertrouwenspersonen. De gerechten en landelijke diensten hebben in 2013 navolging gegeven aan deze aanbevelingen. Aanvullend hieraan zijn er vele lokale initiatieven op het gebied van integriteit. De rechtbank Amsterdam en rechtbank Den Haag hebben beleid ontwikkeld voor situaties waarbij medewerkers van de Rechtspraak schulden hebben.

Ondanks activiteiten van de Rechtspraak om de integriteit te borgen, komen integriteitsgerelateerde kwesties voor.

Disciplinaire maatregelen rechters en raadsheren
In 2013 is één rechtspositioneel besluit genomen ten aanzien van een rechterlijke ambtenaar voor het leven benoemd. Dit betrof een schriftelijke waarschuwing wegens verwaarlozing van de waardigheid van het ambt, de ambts­bezigheden of de ambtsplichten.

Disciplinaire maatregelen gerechtsambtenaren1
In 2013 zijn er 23 rechtspositionele besluiten genomen ten aanzien van gerechtsambtenaren. Dit betrof zesmaal een schriftelijke berisping, eenmaal een schorsing met inhouding van bezoldiging, eenmaal een voorwaardelijk strafontslag, zevenmaal een onvoorwaardelijke strafontslag en achtmaal een andere afdoening.

1 In voorafgaande jaren werden alleen disciplinaire maatregelen betreffende rechters en raadsheren opgenomen, dit is het eerste Jaarverslag Rechtspraak waarin ook disciplinaire maatregelen betreffende gerechtsambtenaren (GA) worden benoemd. De Rechtspraak rapporteert elk jaar over disciplinaire maatregelen GA aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Voor de volledigheid wordt dit cijfer nu ook in het Jaarverslag Rechtspraak opgenomen.