Jaarverslag 2013

Cijfers

11 Wraking en klachten

11.3 Klachten

Elk gerecht heeft een klachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend over een gedraging – een handelen maar ook niet- handelen – van een medewerker van dat gerecht of over de bedrijfsvoering van het gerecht. Over de inhoud van een uitspraak van een rechter of een beslissing van een rechter tijdens de behandeling van de zaak, kan niet worden geklaagd. Daar kan alleen een hogere rechter over oordelen. De klachtenprocedure zou anders een verkapt rechtsmiddel worden en daar is de klachtenprocedure niet voor bedoeld.

In 2013 zijn 1.794 klachten ingediend bij de gerechten. In 2012 en 2011 werden 1.398 respectievelijk 1.412 klachten ingediend. Het aantal in 2013 ingediende klachten is dan ook gestegen ten aanzien van het aantal in 2012 en 2011 ingediende klachten. Ten opzichte van 2012 is het aantal ingediende klachten toegenomen met 28%.

De klachten betreffen zowel rechters als medewerkers van de gerechten. Bij rechters gaat het bijvoorbeeld over de wijze waarop een zaak of een klager op zitting is behandeld. Bij medewerkers zien de klachten bijvoorbeeld op het gebruik van onjuiste naam- of adresgegevens, het niet dan wel niet tijdig reageren op verzoeken om informatie en de hoogte van het geheven griffierecht. Ook zijn klachten ingediend die betrekking hadden op de tijdsduur van de procedure.

Van de 1.772 in 2013 afgehandelde klachten is meer dan de helft niet in behandeling genomen omdat de klacht over een rechterlijke (procedurele) beslissing ging. Dat aandeel is in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Van de wel inhoudelijk behandelde klachten is 44,5% (375 klachten) gegrond verklaard, 21% van het totale aantal afgehandelde klachten. Deze aandelen zijn iets toegenomen. Ten opzichte van 2012 is de afhandeling door schikking of intrekking zowel in aantal als in percentage toegenomen. De inhoudelijke behandelingen die leidden tot geen oordeel zijn zowel in absolute als in relatieve zin afgenomen.

Waar nodig, hebben de gegrond verklaarde klachten geleid tot het nemen van verbetermaatregelen, zoals het bespreken van de klachten met de betrokken medewerkers om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen en het aanpassen van de werk­organisatie.

Tabel 32: in 2013 ingediende klachten naar onderwerp    
Onderwerp aantal %
Bejegening 182 10%
Rechterlijke beslissingen 552 31%
Tijdsduur procedures 209 11,5%
Administratieve fouten 302 17%
Overige 549 30,5%
Totaal 1.794 100%
 
Tabel 33: in 2013 afgehandelde klachten naar soort afdoening      
Soort afdoening aantal % %
Niet inhoudelijk behandeld 928 52% 100%
Niet bevoegd (ex art. 2 Klachtenregeling) 169 9.5% 18%
Niet-ontvankelijk (ex art. 2 Klachtenregeling) 415 23.5% 45%
Niet-ontvankelijk (overig) 135 7.5% 14.5%
Buiten behandeling gelaten (ex art. 7 Klachtenregeling) 62 3.5% 6.5%
Schikking of intrekking 147 8% 16%
       
Inhoudelijk behandeld 844 48% 100%
Ongegrond 408 23% 48.5%
Gegrond 375 21% 44.5%
Geen oordeel 61 4% 7%
Totaal 1.772 100% 100%