Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1.3 Landelijke Overleggen Vakinhoud

De landelijke afstemming op het gebied van de vakinhoud vindt sinds de herziening van de gerechtelijke kaart plaats in de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV’s)1. Er zijn zeven LOV’s. Kerntaak van de LOV’s is het bevorderen van de (juridische) kwaliteit en de rechtseenheid. In deze LOV’s is ieder gerecht vertegenwoordigd. Veelal is de vertegenwoordiger de voor het desbetreffende vakgebied verantwoordelijke afdelings- of teamvoorzitter. In verreweg de meeste gevallen is deze vertegenwoordiger zelf ook rechter. Vóór de HGK vond de landelijke afstemming ook plaats in één van de zeven LOV’s, die toen nog heetten het Landelijke Overleg Voorzitters sectoren (en vervolgens de naam van het betreffende rechtsgebied). De vertegenwoordigers van de gerechten waren toen de voor het rechtsgebied verantwoordelijke sectorvoorzitters, die tevens lid waren van het gerechtsbestuur.

1LOVB (bestuursrecht), LOVBel (belastingrecht), ), LOVCK (civiel recht en kanton), LOVC-hoven (civiel recht hoven), LOVF (familie- en jeugdrecht), LOVF-hoven (familie- en jeugdrecht hoven) en LOVS (strafrecht).