Jaarverslag 2013

Leesverslag

 

Leesverslag

 
 

Het werk van de Rechtspraak draait om het behandelen van rechtszaken. In 2013 werden bijna 1,8 miljoen zaken bij de gerechten aangebracht en werden er bijna evenveel afgedaan. De instroom is ten opzichte van 2012 met 3% toegenomen, een breuk met de afgelopen jaren waarin de instroom afnam. Vooral het aantal zaken bij de kantonrechter nam in 2013 toe, met name de familierechtelijke zaken rond bewind­voering meerderjarigen en vorderingen tot gijzeling.

De bewindsvoeringszaken zijn overwegend zaken rond het bewind over meerderjarigen, dat wil zeggen verzoeken tot bewind, mentorschap en curatele, en het toezicht daarop. Dit type zaken neemt al geruime tijd toe. De stijging is onder andere een gevolg van een beleidswijziging bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Voor hen heeft het voor­delen met één ‘officieel’ aanspreekpunt te maken te hebben en ze vragen daarom steeds meer om een vorm van bewind.

Het aantal Mulderzaken nam spectaculair toe ten opzichte van 2012 met 92%. Dit zijn zaken die gaan over lichte verkeersovertredingen met een opgelegde boete. Procedures over verkeersboetes vallen niet allemaal onder Mulderzaken. Wanneer ze gefiscaliseerd zijn, zijn het belastingzaken. De toename is vooral toe te schrijven aan de toename van vorderingen tot toepassing van een dwangmiddel: vordering van gijzeling van degene die de boete niet heeft betaald, het innemen van een rijbewijs of buitengebruikstelling van een auto. De toename van gijzelingszaken is vooral het gevolg van de intensievere controles ter opsporing van onverzekerde voertuigen en deze toename is vermoedelijk tijdelijk.

Het aantal afgehandelde zaken nam met 2% toe. De helft daarvan betrof de afhandeling van civielrechtelijke zaken (50,7%), ruim een kwart de afhandeling van strafzaken (27,4%) en ruim een vijfde betroffen zaken in het bestuursrecht (21,9%) (inclusief vreemdelingen- en belastingzaken). Een sterke instroomafname was zichtbaar van handelszaken kanton, vreemdelingenzaken en overtredingszaken. Zie voor meer informatie het onderdeel Cijfers van dit jaarverslag.

Naast het werk dat door circa 2400 rechters en 7400 medewerkers in de rechtszaal werd gedaan, heeft de Rechtspraak een grote reorganisatie doorgevoerd door de Herziening van de gerechtelijke kaart. Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van een manifest dat eind 2012 openbaar werd gemaakt en vooral de discussies naar aanleiding daarvan.