Jaarverslag 2013

Cijfers

6 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

6.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar sector

Zoals uit de volgende figuur en tabel 2 blijkt, verschilt de ontwikkeling van afgehandelde zaken en werklast per sector. De werkvoorraadontwikkeling varieert ook per sector, zoals tabel 4 laat zien.

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal afgehandelde zaken in de civiele sector van de rechtbanken in totaal ongeveer gelijk was aan dat in 2012: het aantal afgehandelde handelszaken nam af en het aantal presidentrekesten nam toe. In grote lijnen konden de rechtbanken de instroom van deze groep zaken bijhouden (tabel 5), zodat de werkvoorraad civiele zaken bij de rechtbanken in totaal stabiel was (tabel 4, eerste regel) .

De toename van het aantal afgehandelde kantonzaken in 2013 was 4%. Voor het grootste deel volgde dit de instroomontwikkeling. Op twee terreinen van de kantonrechter nam de werkvoorraad echter toe.

Ten eerste was er een toename van de voorraad Mulderzaken. Het gaat hier vooral om de toename van het aantal aangebrachte gijzelingszaken (zie de instroomanalyse), waarvan de uitstroom nog enigszins achterbleef. Bij de behandeling van overtredingszaken was geen sprake van voorraadtoename.

Ten tweede liep het aantal afgehandelde familiezaken achter bij de sterke instroomtoename: de werkvoorraad nam toe. De oorzaak daarvan is de forse vraag naar bewind meerderjarigen (zie de instroomanalyse). Daarmee is ook de gemiddelde duur van deze zaken toegenomen van gemiddeld 7 weken naar gemiddeld 11 weken per zaak.

Bij de strafsectoren van de rechtbanken was het aantal afgedane zaken ongeveer gelijk (-1%) aan dat in 2012. Wel lag in 2013 het aantal afgehandelde zaken duidelijk onder het instroomniveau (tabel 5). Deels is hier sprake van onzuiverheden in de instroomtellingen. Er was in 2013 echter ook sprake van een lichte werkvoorraadtoename (tabel 4) en ook liepen de uitkomst op de genormeerde doorlooptijden enigszins terug (tabel 13).

Het aantal door de rechtbanken afgedane bestuursrechtelijke procedures was totaal bezien stabiel. Alleen bij vreemdelingenzaken nam het aantal afgehandelde zaken af met 11% (tabel 2), maar de hoeveelheid afgedane zaken was wel groter dan het aantal nieuw ingestroomde zaken. De werkvoorraad is hier dan ook beduidend afgenomen, met 7% van het instroomvolume (tabel 4).

Bij belastingzaken was de productietoename in 2013 van 1% onvoldoende om evenwicht met de gedaalde instroom te realiseren (tabel 5), waardoor de voorraad licht toenam met 3% van het instroomvolume (tabel 4).

Bij reguliere bestuurszaken zorgde de sterke instroomtoename in 2013 voor een geringe toename van de werkvoorraad met 3% van het instroomvolume (tabel 4), ondanks de sterke toename van het aantal afgehandelde zaken met 6% (tabel 2).

Bij de gerechtshoven nam het aantal afgehandelde zaken met 1% toe, zoals blijkt uit tabel 2. Het aantal afgehandelde handelszaken in hoger beroep nam toe en de familiezaken af.

De werkvoorraad bij handel nam hierdoor sterk af, terwijl die van familiezaken licht toenam, wat te zien is in tabel 4.

Het aantal afgedane belastingzaken in hoger beroep nam weliswaar sterk toe met 11%, maar dit was onvoldoende om de nog sterkere instroomtoename het hoofd te bieden. Daardoor nam de werkvoorraad sterk toe, met 21% van het instroomvolume (tabel 4).

Bij de CRvB was het aantal in 2013 afgedane zaken 5% lager dan in 2012. De werkvoorraad bleef er ongeveer gelijk (tabel 4).

Bij het CBb was het aantal afgedane zaken iets hoger, 2%, dan in 2012.Omdat de instroom vrij sterk afnam, is hier de voorraad sterk afgenomen met 24% van het instroomvolume (tabel 4).

Tabel 2: productie Rechtspraak in 2009-2013 (afgerond op tientallen)
  2009 2010 2011 2012 2013 groei 2013 
Kantonsector rechtbanken 1.134.430 1.164.530 1.093.110 999.580 1.040.080 4%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen) 650.550 661.600 609.640 545.690 506.060 -7%
Familiezaken 237.280 264.770 241.760 275.540 291.880 6%
Strafzaken 146.990 144.240 139.550 84.430 64.990 -23%
Mulderzaken (excl. adres onbekend) 99.620 93.910 102.160 93.930 177.150 89%
             
Sector civiel rechtbanken 280.110 289.560 330.550 310.130 310.890 0%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen 111.740 118.420 115.750 102.450 99.200 -3%
Familiezaken* 138.130 142.770 191.330 187.380 190.130 1%
Presidentrekesten 30.230 28.380 23.470 20.300 21.550 6%
             
Sector bestuur rechtbanken 113.550 120.920 118.510 110.810 109.230 -1%
Bestuurszaken 44.410 46.960 47.670 44.890 47.550 6%
Vreemdelingenzaken 45.860 50.740 43.520 40.170 35.590 -11%
Belastingzaken 23.290 23.220 27.330 25.750 26.100 1%
             
Sector straf rechtbanken 217.460 195.910 197.000 191.750 190.060 -1%
             
Appelcolleges 65.690 67.030 68.980 67.100 67.210 0%
Handelszaken 10.740 10.940 10.850 10.230 10.740 5%
Familiezaken 5.390 5.720 6.460 6.200 5.550 -10%
Belastingzaken 3.370 3.660 4.130 3.620 4.030 11%
Strafzaken 37.610 37.820 38.790 38.500 38.650 0%
CRvB + CBb** 8.570 8.900 8.750 8.550 8.240 -4%
             
Totaal Rechtspraak 1.811.240 1.837.960 1.808.150 1.679.360 1.717.460 2%

* vanaf 2011 inclusief gezamenlijk gezagsverzoeken  ** CRvB -5% en CBb 2%

 
Tabel 3: productie en werklastgroei per sector 2013
  Groei zaken% Groei werklast(gewogen productie, minuten) Groei werklast(gewogen productie, prijs) 
Rechtbanken 2% -1% -1%
Kantonsector rechtbanken 4% -3% -3%
Sector civiel rechtbanken 0% -2% -2%
Sector straf rechtbanken -1% 1% 1%
Sector bestuur rechtbanken (incl. belasting- en vreemdelingenzaken) -1% -2% -2%
       
Appelcolleges 0% -1% -1%
Civiele zaken -1% 0% 0%
Belastingzaken 11% 8% 8%
Strafzaken 0% -2% -2%
CRvB -5% -5% -5%
CBb 2% - -
Totaal 2% -1% -1%

Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.

 
Tabel 4: werkvoorraadontwikkeling 2012 en 2013 (afgerond op tientallen)
  Werk-voorraadeind 2011 Werk-voorraadeind 2012   Ontwikkeling voorraad 2012 Werk-voorraadeind 2013   Ontwikkeling voorraad 2013  
        Afgezet tegeninstroomvolume     Afgezet tegeninstroomvolume t.o.v.2012 
Rechtbanken                
Civiel 131.230 131.590   0% 132.580   0% 0%
Handelszaken 86.280 87.400   1% 89.160   2% 2%
Familiezaken 37.290 38.330   1% 38.700   0% 1%
Beslissing president /civiel algemeen 7.660 5.860   -5% 4.720   -3% -19%
Bestuur 46.430 48.560   2% 48.490   2% 0%
Bestuurszaken 21.650 21.970   1% 23.560   3% 7%
Vreemdelingenzaken 10.150 10.100   0% 7.630   -7% -24%
Belastingzaken 14.630 16.490   7% 17.300   3% 5%
                 
Strafzaken 51.680 54.870   2% 57.780   1% 5%
                 
Kanton 141.620 151.040   1% 193.750   1% 0%
Handelszaken 55.010 51.220   -1% 45.020   -1% -12%
Familiezaken 45.860 53.070   3% 78.370   8% 48%
Beslissing president /civiel algemeen 930 900   0% 1.060   1% 10%
Strafzaken + mulderzaken 39.820 45.850   3% 69.300   9% 51%
                 
Gerechtshoven                
Civiel 13.620 12.940   -4% 12.250   -4% 0%
Handelszaken 10.810 10.400   -4% 9.540   -9% -8%
Familiezaken 2.810 2.540   -5% 2.710   3% 7%
Belastingzaken 3.920 4.260   8% 5.360   21% 26%
Strafzaken 21.230 20.800   -1% 20.480   -1% -2%
CRvB 9.100 8.840   -4% 8.990   2% 2%
CBb 1.580 1.450   -11% 1.310   -13% -10%
Totaal 420.410 434.350   1% 480.990   3% 11%
 
Tabel 5: de productie ten opzichte van de instroom t/m 2013 (afgerond op tientallen)
  instroom2013 productie2013 productie t.o.v.instroom 2013 productie t.o.v.instroom 2012 productie t.o.v.instroom 2011 
Kantonsector rechtbanken 1.082.240 1.040.080 96% 98% 100%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen) 501.160 506.060 101% 99% 100%
Familiezaken 315.400 291.880 93% 97% 95%
Strafzaken 66.020 64.990 98% 98% 101%
Mulderzaken (excl. adres onbekend) 199.570 177.150 89% 91% 107%
           
Sector civiel rechtbanken 310.550 310.890 100% 100% 102%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen 97.490 99.200 102% 103% 105%
Familiezaken 191.040 190.130 100% 99% 101%
Presidentrekesten 22.010 21.550 98% 95% 97%
           
Sector bestuur rechtbanken 109.210 109.230 100% 97% 105%
Bestuurszaken 49.190 47.550 97% 98% 107%
Vreemdelingenzaken 33.030 35.590 108% 99% 103%
Belastingzaken 26.990 26.100 97% 93% 103%
           
Sector straf rechtbanken 197.930 190.060 96% 96% 97%
           
Appelcolleges 66.950 67.210 100% 101% 102%
Handelszaken 9.960 10.740 108% 103% 108%
Familiezaken 5.720 5.550 97% 105% 106%
Belastingzaken 5.130 4.030 79% 90% 104%
Strafzaken 38.010 38.650 102% 99% 100%
CRvB + CBb 8.130 8.240 101% 105% 99%
           
Totaal Rechtspraak 1.766.780 1.717.460 97% 98% 100%

Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.