Jaarverslag 2013

Cijfers

7 Productiviteitsontwikkeling

7.2 Productie, resultaat en eigen vermogensontwikkeling

Met de Minister van Veiligheid en Justitie worden afspraken gemaakt over de te realiseren hoeveelheid af te handelen zaken. Die afspraken zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de prognoses van het zaaksaanbod, die worden berekend samen met het WODC via prognosemodellen.

Het door de Minister toegekende budget (bijdrage) komt vervolgens tot stand door het productievolume te vermenigvuldigen met de voor een periode van drie jaar (2011-2013) vastgelegde prijzen per productgroep. De middelen (opbrengsten) van de Rechtspraak worden voor het overgrote deel verkregen uit de productie van zaken. Na afloop van het jaar wordt op basis van de werkelijk behaalde productie afgerekend.

In de volgende tabel is weergegeven hoe de realisatie van de productie zich in absolute zin verhoudt tot de productieafspraken met de Minister. In 2013 lag het aantal afgehandelde zaken ongeveer 1% lager dan de afspraken met de Minister. Vooral de productie van vreemdelingenzaken, strafzaken (misdrijven en hoger beroep) en de CRvB bleef achter bij de productie-afspraak 2013 met de Minister.

Bij de CRvB kwam het aantal afgedane zaken ver onder de doelstelling uit vooral omdat er onvoldoende extra rechters aangetrokken konden worden, maar ook vanwege een verhuizing naar het gerechtsgebouw te Utrecht.

De instroom vreemdelingenzaken daalde mede als gevolg van beleid en regelgeving. Die daling was sterker dan verwacht, waardoor het begrote aantal afgehandelde zaken niet gehaald kon worden. Wel is de voorraad sterk afgenomen.

Bij de afhandeling van strafzaken is het beeld gemengd. De afhandelingsduur bij een aantal rechtbanken is toegenomen en ook is hier en daar onvoldoende de ter beschikking staande zittingsruimte opgevuld. Een van de onderliggende oorzaken is dat de ‘ketensamenwerking’ tussen OM en ZM onvoldoende effectief en efficiënt is. Om dat op te gaan lossen is medio 2013 de task force OM-ZM opgericht met de opdracht van het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak om voorstellen te doen tot verbetering van de kwaliteit van het ‘strafketenproces’ en de producten, waaronder het strafdossier.

Gewogen is de ‘minderproductie’ geringer, in geld komt het neer op 11,1 miljoen euro. De minister heeft het beroep op de hardheidsclausule met betrekking tot vreemdelingenzaken (9,7 miljoen euro) gehonoreerd, waardoor voor minderwerk uiteindelijk slechts 1,4 miljoen euro in de egalisatierekening (0,1% van de bijdrage) dient te worden gestort.

Tabel 8: productie ten opzichte van de afspraken met de Minister, 2013
  begroting afspraken in aantallen productie in aantallen productie t.o.v. afspraken
Rechtbanken 1.657.830 1.650.250 100%
Kantonzaken excl. akten en Mulder adres onbekend 998.830 1.014.590 102%
Civiele zaken exclusief akten en verklaringen 337.990 336.380 100%
Reguliere bestuurszaken 46.130 47.550 103%
Vreemdelingenzaken 51.330 35.590 69%
Belastingzaken 26.160 26.100 100%
Strafzaken excl. overtredingen 197.390 190.060 96%
       
Gerechtshoven 59.810 58.970 99%
Civiele zaken 15.140 16.290 108%
Strafzaken 41.210 38.650 94%
Belastingzaken 3.460 4.030 117%
       
CRvB 7.400 6.920 93%
       
CBb 1.320 1.330 100%
       
Totaal Rechtspraak 1.726.360 1.717.460 99%

Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten. Civiel is inclusief competentiegrenszaken.