Jaarverslag 2013

Cijfers

 

5 Productieverdeling

Ingestroomde zaken worden behandeld en afgedaan. Alvorens in te gaan op de ontwikkeling in 2013 van de productie ten opzichte van vorig jaar, wordt de verdeling van de productie over de verschillende rechtsgebieden aangegeven. In de volgende figuur is naast de verdeling van de absolute productieaantallen in de blauwe rijen, ook de verdeling van de werklast over de verschillende sectoren (in de oranje rijen) weergegeven.

Het aantal kantonzaken is verreweg het grootst van de onderscheiden sectoren. Het feit dat voor kantonzaken het aandeel in werklast in minuten (de oranje rij) zoveel kleiner is, geeft aan dat dit relatief lichte, dat wil zeggen relatief weinig bewerkelijke, zaken zijn. Zijn de oranje rijen echter groter, zoals bij de sectoren civiel, straf en bestuur, dan betekent dit dat relatief zware (bewerkelijkere) zaken zijn behandeld.

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek meestal meer aandacht krijgen, blijkt dat in 2013 bijna tweederde (65,5%) van de zaken in de gerechten civielrechtelijk van aard is. Dit zijn handelsgeschillen en familiezaken (inclusief kantonzaken). De sector straf is verantwoordelijk voor 27,4% en de resterende 7,1% betreft bestuurszaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

De behandeling van civiele zaken zorgt voor de helft (50,7%) van de werklast, de behandeling van strafzaken voor ruim een kwart (27,4%) en de behandeling van bestuurszaken inclusief belastingzaken en vreemdelingenzaken voor ruim een vijfde (21,9%). Dit beeld is, zowel voor de absolute productie als voor de werklast, redelijk stabiel over de laatste jaren. In 2013 is het aandeel straf licht toegenomen ten koste van civiel. Binnen de rechtsgebieden kunnen ook verschuivingen plaatsvinden. Zo nemen bijvoorbeeld de familiezaken toe, waar de handelszaken afnemen. Bij bestuur neemt het belang van bestuur- en belastingzaken toe, terwijl vreemdelingenzaken afnemen.